ในส่วนนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดของตัวบ้าน ซึ่งจะเน้นในด้านของความสวยงามเป็นหลัก อาทิ ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน มุงหลังคา

ทาสี และการติดตั้งสาธารณูปโภค ระบบท่อน้ำต่างๆ เป็นต้น โดยขั้นตอนนี้จะครอบคลุมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อาทิ ประตู หน้าต่าง กระจก ฯลฯ

หากลูกค้าต้องการใช้บริการตกแต่งภายใน (Interior) เพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งความต้องการกับบริษัทได้ เพื่อที่บริษัทจะได้เตรียม

ความพร้อมในด้านของระยะเวลา และผู้ดำเนินงานให้อีกครั้งหนึ่ง