เมื่อเซ็นสัญญาจ้างงานเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการขออนุญาตใช้ ประปา และไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

รวมถึงการขออนุญาตปลูกสร้างกับทางรัฐ ในส่วนนี้อเรย์จะเป็นผู้ดำเนินการให้ (ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้ตามข้อกำหนด)

จากนั้นจึงจะเริ่มต้นการกั้นรั้ว กั้นพื้นที่บริเวณก่อสร้าง รวมถึงตอกหมุดเพื่อตีสเกลในการกำหนดพื้นที่ของตัวบ้านก่อนลงมือ

ก่อสร้างบ้านในขั้นตอนถัดไป